Regulamin akcji promocyjnejBon na kolejne zakupy“

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „Bon na kolejne zakupy “ (dalej: „Promocja”) jest Centrum Doradztwa Biznesowego "Primus" Tomasz Kochańczyk, Sygneczów 1, 32-020 Wieliczka, NIP 8652315627, REGON 120830728, prowadzący sklep internetowy https://przedluzanie-wlosow.info zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Promocja trwa od 1 kwietnia 2021 roku do 31 sierpnia 2021 roku.
 3. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem') reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Promocji, jak również prawa i obowiązki Organizatora oraz uczestników Promocji.
 4. Bony Rabatowe (dalej „Bony”) wydawane przez Organizatora w ramach Promocji uprawniają do otrzymania rabatu w formie obniżenia wartości kolejnego zamówienia w sklepie internetowym https://przedluzanie-wlosow.info na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych.
 6. Niniejszy Regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady Promocji, a wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny.

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Każdy Klient sklepu internetowego https://przedluzanie-wlosow.info , który w okresie trwania Promocji dokona, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zakupu produktów o wartości od 500,00 zł netto do 999,99 netto, otrzymuje Bon o wartości 100 zł netto do wykorzystania na kolejne zakupy o wartości min. 500 zł netto.
 2. Każdy Klient sklepu internetowego https://przedluzanie-wlosow.info , który w okresie trwania Promocji dokona, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zakupu produktów o wartości minimalnej 1000 zł netto, otrzymuje Bon o wartości 200 zł netto do wykorzystania na kolejne zakupy o wartości min. 1000 zł netto.
 3. Do jednego zamówienia spełniającego warunki z pkt. 1 lub 2 przysługuje jeden Bon
 4. Bonów nie można wykorzystać na zakup:
  1. włosów dziewiczych
  2. próbników kolorów
  3. produktów objętych promocją
  4. produktów wyprzedażowych
 5. Bony są wydawana na okaziciela i mogą być przekazywane innym osobom.
 6. Jeden Bon może być wykorzystany tylko do jednego zamówienia. Bonów nie można łączyć w ramach jednego zakupu
 7. Bony mogą być realizowane na zasadach określonych niniejszym Regulaminem w terminie do 31.08.2021 r. włącznie.
 8. Aby wykorzystać Bon o wartości 100 zł i obniżyć wartość zamówienia o tę kwotę, podczas finalizacji zamówienia o wartości min. 500 zł wykonanym w sklepie internetowym https://przedluzanie-wlosow.info należy wprowadzić 10-znakowy kod umieszczony na rewersie Bonu. Do wartości tej transakcji nie wlicza się produktów, które wyłączone są z Promocji
 9. Aby wykorzystać Bon o wartości 200 zł i obniżyć wartość zamówienia o tę kwotę, podczas finalizacji zamówienia o wartości min. 1000 zł wykonanym w sklepie internetowym https://przedluzanie-wlosow.info należy wprowadzić 10-znakowy kod umieszczony na rewersie Bonu. Do wartości tej transakcji nie wlicza się produktów, które wyłączone są z Promocji
 10. W przypadku transakcji, przy której Klient realizuje Bon, kolejny Bon jest wydawany jedynie pod warunkiem spełnienia kryteriów przewidzianych dla wydania Bonu.
 11. Bony nie podlegają wymianie na gotówkę.
 12. Bony nie łączą się z innymi promocjami
 13. W przypadku dokonania częściowego zwrotu towaru (nabytego w ramach zamówienia z użyciem Bonu), kwota zwrotu jest pomniejszana o wartość wykorzystanego Bonu. Przy zwrocie całego zamówienia - zwracana jest cała kwota zamówienia

§ 3

REKLAMACJE

 1. Reklamacje związane z przeprowadzeniem Promocji należy przesyłać na adres mailowy: sklep@przedluzanie-wlosow.info do dnia 31.08.2021r.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi (w tym jego adres e-mail).
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez wiadomość e-mail.

§ 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przystąpienie do Promocji opisanej w niniejszym Regulaminie, jest równoznaczne z zapoznaniem się Klienta z treścią niniejszego Regulaminu oraz jego akceptacją.
 2. Wszelkie zapytania związane z Promocją powinny być kierowane pod adres: sklep@przedluzanie-wlosow.info
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, zarówno majątkowe jak i niemajątkowe, poniesione przez Uczestnika Promocji.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania w zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmiany te nie mogą w jakikolwiek sposób naruszać praw już nabytych przez Uczestników Promocji. Regulamin oraz zmiany do Regulaminu będą ogłoszone na stronie internetowej https://przedluzanie-wlosow.info oraz będą dostępne w siedzibie Organizatora.
 5. Materiały reklamowo-promocyjne dotyczące Promocji mają charakter jedynie informacyjny.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma Kodeks cywilny.

Slide thumbnail

TYLKO W BEAUTY FOR YOU. DLA NASZYCH PARTNERÓW - DARMOWE WSPARCIE MARKETINGOWE DLA TWOJEGO SALONU